Meny

Den nya lagstiftningen bygger på ett EU-direktiv och syftar bland annat på att:

  • Garantera att våra medlemmar kan delta i beslutsfattandet på ett tillfredsställande sätt
  • Den ersättning vi samlar in hanteras ansvarsfullt
  • Medlemmar och andra rättighetshavare garanteras en insyn i vår verksamhet
  • Säkerställa att de villkor som tillämpas i avtal med användare är rimliga
  • Vi får en ny myndighet som kommer att utöva tillsyn över oss – PRV

Sami uppfyller redan en stor del av de krav som ställs på oss som organisation. Trots detta finns det flera saker som kan göras ännu bättre och som kommer att påverka vårt arbetssätt.

Vi har känt till den nya lagen under ett par år och har redan arbetat hårt för att uppfylla de krav som nu ställs på oss. Som exempel kan nämnas att vi investerar i helt nya IT-system som för både medlemmar och kunder, att vi snabbar på våra processer med utbetalningar av ersättning och att vi gör vår hemsida med tillhörande tjänster.

Vid sidan av detta pågår också framtagandet av förslag till nya stadgar. Detta görs även till viss del mot bakgrund av att lagen om ekonomiska föreningar också har uppdaterats. Den nya lagen om ekonomiska föreningar ger oss bland annat mycket större möjlighet att kommunicera med våra medlemmar elektroniskt och att därmed skicka ut handlingar och kallelser inför en stämma via e-post till exempel. Enligt den lagen skall även kallelse till föreningsstämma gå ut tidigare än kraven sagt förut. Allt detta ser vi som positivt för våra medlemmar. Nu kommer de att få längre tid på sig att sätta sig in i de ärenden som ska behandlas på stämman och därmed ges bättre möjlighet att fatta välgrundade beslut.

Mot bakgrund av de förändringar som görs, kommer det att vara flera frågor som tas upp på vår nästa föreningsstämma i maj, medlemmarna ska ta ställning till och rösta om. Information om detta kommer att skickas ut i god tid inför nästa stämma.