Meny
    sami.se » Nyhet »
  • Därför behövs en oavvislig ersättningsrätt

Vad innebär oavvislig ersättningsrätt?

EU:s upphovsrättsdirektiv ska implementeras i svensk rätt.. Lagstiftningens exakta utformning är upp till den svenska riksdagen som ska ta ställning till en proposition som läggs fram av regeringen. Vad innebär detta för artister och musiker?

Enligt direktivets 18:e artikel ska utövare garanteras ”lämplig och proportionell” ersättning när de ”överlåter sina rättigheter avseende utnyttjandet av deras verk eller andra alster”. Detta förtydligande visar att EU inte anser att dagens ersättningssystem fungerar och att det krävs nya mekanismer som säkerställer att utövare får skälig ersättning för sitt arbete.

En oavvislig ersättningsrätt skulle – om den implementeras i den svenska lagstiftningen – innebära att musiker och artister har rätt att bli kompenserade i proportion till hur ofta verk som de medverkar på spelas via musiktjänster såsom Spotify och Apple Music. Den artist som medverkar på verk som har en miljon streams har alltså i ett sådant system rätt till tio gånger högre ersättning än den som medverkar på verk som har hundratusen streams. En sådan rätt har redan visat sig vara framgångsrik i Spanien och är egentligen det enda alternativet till dagens föråldrade ordning där musiker och artister inte kan hävda sin rätt.

Skeva ersättningsnivåer

SAMI anser att Sverige måste införa en oavvislig ersättningsrätt för att komma till rätta med dagens mycket skeva ersättningsnivåer. De allra flesta musiker får idag ingen, eller mycket liten, löpande ersättning för nyttjandet av musiken på streamingtjänster. När allt större andel av konsumtionen av musik flyttat till just streamad musik innebär det också allt sämre försörjningsmöjligheter för musikerna. Situationen är alarmerande redan idag, och riskerar att försämras ytterligare utan rimligt lagskydd.

Nya affärsmodeller missgynnar artister och musiker

Att situationen förvärrats beror på att nya affärsmodeller i samband med ny teknik, som missgynnar musikerna, har införts utan att musikerna har något att sätta emot. Styrkeförhållanden i förhandlingar mellan å ena sidan stora aktörer som globala plattformar och musikbolag och å andra sidan enskilda musiker och utövare präglas helt enkelt av mycket stor obalans. Den enskilda utövaren har fått allt svårare att hävda sina intressen.

Att införa en oavvislig ersättningsrätt skulle innebära att fler kan försörja sig på sin musik, och att vi kan främja ett levande musikliv. Om intäkter koncentreras ännu mer till musikbolag och streamingtjänster blir kulturlivet fattigare. En oavvislig ersättningsrätt är därför viktig för kulturlivet i stort.

SAMI vill att:

  • Oavsett hur eventuell ersättning har utgått ska artisten/musikern – utöver denna – ha rätt till en oavvislig ersättningsrätt för nyttjandet ”on-demand”
  • Denna rätt ska vara tvingande och förvaltas av en kollektiv förvaltningsorganisation (SAMI)
  • Den ska betalas av den som gör verket tillgängligt för allmänheten (plattformen)

Problemen med låga ersättningsnivåer har uppmärksammats länge även politiskt. Upphovsrättsdirektivet öppnar för olika möjligheter att garantera lämplig och proportionerlig ersättning under artikel 18.

SAMI, och våra samarbetsorganisationer i andra EU-länder, anser att den rimligaste implementeringen av artikel 18 i Upphovsrättsdirektivet är att införa en oavvislig ersättningsrätt för utövare vars framträdanden tillgängliggörs via on-demand tjänster på internet. Denna rätt ska gälla oberoende av om man har överlåtit sin rätt till ersättning till en producent för en engångsersättning eller royalty.

En oavvislig ersättningsrätt ska alltså garantera en ersättning som inte kan förhandlas bort. Den ska samlas in från de aktörer som tillgängliggör framträdandet på nätet av kollektiva förvaltningsorganisationer.

 

Vill du veta mer? På följande sidor finns fördjupningsmaterial:

Resultat från en enkätstudie om vad utövare anser om sina möjligheter att få ersättning

Fakta om den oavvisliga ersättningsrätten i Spanien

Forskningsstudie över den oavvisliga ersättningsrätten i Spanien