Meny

Frågor & svar om Tilläggsersättning

Hur beräknas tilläggsersättningen?

Tilläggsersättningen uppgår till 20% av de bruttointäkter skivbolaget har haft till följd av rätten att utnyttja inspelningen. Det innebär att alla intäkter som kan hänföras till inspelningen ska tas med i underlaget för beräkningen. Undantaget är i förekommande fall bolagets intäkter för:
• överföring och offentligt framförande till allmänheten som ersätts enligt 47§ URL, laglig privatkopiering enligt 26§ URL, samt
• uthyrning av inspelningen

Kan tilläggsersättningen avtalas bort?

Nej. Rätten gäller oberoende av vad som kan ha avtalats mellan den medverkande och skivbolaget.

Vem har rätt till tilläggsersättning?

Tilläggsersättning ska betalas till de medverkande artister eller musiker som mot en engångsersättning överlåtit sina rättigheter till inspelningen till skivbolaget (eller ”framställaren av ljudupptagningen” som det heter i lagtexten). Även om det typiskt sett är fråga om medverkan som studio- eller bakgrundsmusiker som normalt inte får betalt i form av royalty, är det viktigt att uppmärksamma att det alltså är betalningsmodellen för överlåtelsen eller upplåtelsen av rättigheterna som är bestämmande och inte den medverkandes roll på inspelningen.

Om två eller fler ersättningsberättigade artister eller musiker medverkat på samma inspelning, tillkommer ersättningen dem gemensamt.

Rätten till tilläggsersättning gäller oberoende av om musikern är medlem av eller ansluten till SAMI och tillkommer såväl svenska som utländska musiker. SAMI:s insamling kommer alltså omfatta alla som är berättigade till ersättning.

Det är skivbolaget som ska uppge om det finns ersättningsberättigade musiker på de inspelningar som bolaget förfogar över. I brist på information om medverkande och/eller kontraktsförhållandena inom en viss inspelning kommer SAMI:s inspelningsregister att ligga till grund för krav på ersättning och musiker (motsvarande) som inte registrerats som soloist/gruppmedlem presumeras vara ersättningsberättigade.

Vem ska betala tilläggsersättning?

Det skivbolag som har rätten att exploatera inspelningen i Sverige, antingen som ursprunglig framställare eller som licenstagare, har också ansvar för att betala tilläggsersättning. Det som avgör vem som är betalningsskyldig är alltså primärt vem som har rätten att:
• framställa exemplar för spridning till allmänheten
• tillgängliggöra inspelningen on-demand och genom all form av digital distribution
• förfoga över inspelningen (till exempel för ljudläggning av film/videoklipp etc)

Vilka inspelningar omfattas av tilläggsersättningen?

Utgångspunkten är att den omfattar alla ljudinspelningar som är upphovsrättsskyddade i Sverige och som getts ut 1963 eller senare. En förutsättning är också att det medverkat en eller flera musiker vars rättigheter förvärvats av skivbolaget mot en engångsersättning. Tilläggsersättning ska betalas för varje år som följer på det femtionde året från det att inspelningen först getts ut eller gjorts tillgänglig för allmänheten.

Hur kommer SAMI att fördela ersättningen till artister och musiker?

Som insamlande organisation ansvarar SAMI för fördelning och utbetalning av tilläggsersättningen. Lagstiftaren har överlämnat åt organisationen att bestämma de närmare reglerna för fördelning och genombetalning.

Artister och musiker som företräds av annan förvaltningsorganisation än SAMI kommer att erhålla sin ersättning under SAMI:s bilaterala avtal.

Hur ska redovisning till SAMI gå till?

Skivbolaget ska lämna den information som SAMI behöver för att ersättningen ska kunna beräknas, det vill säga information om vilka inspelningar och rättighetshavare som berörs samt intäkter hänförda till respektive inspelning. Redovisningen ska ske per inspelning (se filspecifikation) och om möjligt omfatta följande information (de som är stjärnmärkta är obligatorisk information):

 • Huvudartist*
 • Titel*
 • Albumtitel (om ej singel)*
 • Label*
 • Första utgivningsår*
 • ISRC*
 • Inspelningsland
 • Tillgänglig information om samtliga medverkande med särskilt angivande av om rättigheterna förvärvats mot en engångsersättning (eller annan icke monetär ersättning) eller om vederbörande uppbär royalty
 • Total bruttointäkt för inspelningen under aktuellt redovisningsår (specificerad per förfogandetyp)*
 • Beräknad tilläggsersättning avseende aktuell inspelning (uppgift om värdet av 20 % av den totala bruttointäkten)*
 • Avsändarens (bolagets) organisationsnummer alternativt kundnummer (”sender id)*

När och hur ofta ska betalning ske?

Tilläggsersättningen ska redovisas och betalas årsvis. Betalningsskyldigheten gäller från och med intäktsåret 2014 (för inspelningar släppta under 1963) och framåt.

SAMI kommer att samla in ersättningar för åren 2014–2019 under 2020. Det innebär att redovisning för de inspelningar som omfattas ska ske enligt nedan.

Intäktsår: 2014–2019
Inspelningar släppta: 1963–1968
Redovisning till SAMI snarast 2020

Intäktsår: 2020
Inspelningar släppta: 1963–1969
Redovisning till SAMI senast: 2021-05-30

Intäktsår: 2021
Inspelningar släppta: 1963–1970
Redovisning till SAMI senast: 2022-05-30
osv…

Betalningen sker sedan mot faktura från SAMI, med 30 (trettio) dagar betalningsvillkor. Första fakturan kommer att skickas efter det att första redovisningen inkommit till SAMI, dock senast under november månad 2019. Därefter sker redovisning årligen i maj månad och fakturering i juni månad.

Fördelar SAMI till utländska musiker – hur vet man i så fall att de hamnar rätt?

Ersättning som tillkommer musiker som är anslutna till annan utländsk förvaltningsorganisation kommer att hanteras enligt SAMI:s utväxlingsavtal (bilaterala) avtal. Fördelningen sker i insamlande land och mottagande organisation ska betala igenom ersättningen till berörda musiker i enlighet med erhållet statement.

Hittar du inget svar?