Meny

Få koll på tilläggsersättningen

Sedan skyddstiden för ljudinspelningar förlängdes från 50 till 70 år, har musiker rätt till en så kallad tilläggsersättning från skivbolaget. Det gäller för musiker som medverkat på en inspelning och som överlåtit rättigheterna till skivbolaget mot en engångsersättning. För att kunna fördela tilläggsersättningen behöver SAMI få in fler SAMI-listor.

Så funkar det

Vad omfattas av ersättningen? 

Tilläggsersättningen omfattar alla inspelningar som är upphovsrättsligt skyddade i Sverige och som getts ut under eller efter 1963. En förutsättning är också att det medverkat musiker som skrivit över rättigheterna till skivbolaget mot en engångsersättning.

Tilläggsersättning ska betalas för varje år som tillkommit i och med den nya lagstiftningen, det vill säga mellan 50 och 70 år efter att inspelningen först getts ut.

Vem har rätt till tilläggsersättning?

Tilläggsersättning ska betalas till de medverkande artister eller musiker som mot en engångsersättning överlåtit sina rättigheter till inspelningen till skivbolaget. Även om det typiskt sett är fråga om medverkan som studio- eller bakgrundsmusiker som normalt inte får betalt i form av royalty, är det viktigt att uppmärksamma att det alltså är betalningsmodellen för överlåtelsen eller upplåtelsen av rättigheterna som är bestämmande och inte den medverkandes roll på inspelningen.

Vem betalar?

Skivbolag som har rätten att exploatera inspelningen i Sverige har också ansvaret för att betala tilläggsersättningen.

Tilläggsersättningen kan aldrig förhandlas bort. Rätten gäller oberoende av vad som kan ha avtalats mellan den medverkande och skivbolaget. Den gäller också oavsett av om man är medlem i SAMI eller ej, och tillkommer såväl svenska som utländska musiker.

Hur får jag pengar?

SAMI har bra täckning på SAMI-listor för musik som spelats på radio, men saknar många listor över musiker som medverkat på låtar som streamats eller skivor som sålts. Eftersom tilläggsersättningen gäller för både streams och sålda exemplar, behöver vi få in fler SAMI-listor för att kunna fördela ersättningen korrekt. Det gäller för musik som släpps idag, men även inspelningar som gjordes 50 år tillbaka i tiden.

Är man en av de musiker som har rätt till tilläggsersättningen är det extra viktigt att se över sin diskografi och skicka in SAMI-listor, även om inspelningen har gjorts långt tillbaka i tiden.

Vanliga frågor Visa alla frågor

Vem har rätt till tilläggsersättning?

Tilläggsersättning ska betalas till de medverkande artister eller musiker som mot en engångsersättning överlåtit sina rättigheter till inspelningen till skivbolaget (eller ”framställaren av ljudupptagningen” som det heter i lagtexten). Även om det typiskt sett är fråga om medverkan som studio- eller bakgrundsmusiker som normalt inte får betalt i form av royalty, är det viktigt att uppmärksamma att det alltså är betalningsmodellen för överlåtelsen eller upplåtelsen av rättigheterna som är bestämmande och inte den medverkandes roll på inspelningen.

Om två eller fler ersättningsberättigade artister eller musiker medverkat på samma inspelning, tillkommer ersättningen dem gemensamt.

Rätten till tilläggsersättning gäller oberoende av om musikern är medlem av eller ansluten till SAMI och tillkommer såväl svenska som utländska musiker. SAMI:s insamling kommer alltså omfatta alla som är berättigade till ersättning.

Det är skivbolaget som ska uppge om det finns ersättningsberättigade musiker på de inspelningar som bolaget förfogar över. I brist på information om medverkande och/eller kontraktsförhållandena inom en viss inspelning kommer SAMI:s inspelningsregister att ligga till grund för krav på ersättning och musiker (motsvarande) som inte registrerats som soloist/gruppmedlem presumeras vara ersättningsberättigade.

Hur beräknas tilläggsersättningen?

Tilläggsersättningen uppgår till 20% av de bruttointäkter skivbolaget har haft till följd av rätten att utnyttja inspelningen. Det innebär att alla intäkter som kan hänföras till inspelningen ska tas med i underlaget för beräkningen. Undantaget är i förekommande fall bolagets intäkter för:
• överföring och offentligt framförande till allmänheten som ersätts enligt 47§ URL, laglig privatkopiering enligt 26§ URL, samt
• uthyrning av inspelningen

Kan tilläggsersättningen avtalas bort?

Nej. Rätten gäller oberoende av vad som kan ha avtalats mellan den medverkande och skivbolaget.

Vem ska betala tilläggsersättning?

Det skivbolag som har rätten att exploatera inspelningen i Sverige, antingen som ursprunglig framställare eller som licenstagare, har också ansvar för att betala tilläggsersättning. Det som avgör vem som är betalningsskyldig är alltså primärt vem som har rätten att:
• framställa exemplar för spridning till allmänheten
• tillgängliggöra inspelningen on-demand och genom all form av digital distribution
• förfoga över inspelningen (till exempel för ljudläggning av film/videoklipp etc)

Vilka inspelningar omfattas av tilläggsersättningen?

Utgångspunkten är att den omfattar alla ljudinspelningar som är upphovsrättsskyddade i Sverige och som getts ut 1963 eller senare. En förutsättning är också att det medverkat en eller flera musiker vars rättigheter förvärvats av skivbolaget mot en engångsersättning. Tilläggsersättning ska betalas för varje år som följer på det femtionde året från det att inspelningen först getts ut eller gjorts tillgänglig för allmänheten.

Hur kommer SAMI att fördela ersättningen till artister och musiker?

Som insamlande organisation ansvarar SAMI för fördelning och utbetalning av tilläggsersättningen. Lagstiftaren har överlämnat åt organisationen att bestämma de närmare reglerna för fördelning och genombetalning.

Artister och musiker som företräds av annan förvaltningsorganisation än SAMI kommer att erhålla sin ersättning under SAMI:s bilaterala avtal.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig. Mejla till: medlem@sami.se