Meny

SAMI samarbetar med en rad olika organisationer både i Sverige och i andra länder. Läs mer om dessa samarbeten här:

Nationella samarbeten och relationer →

Internationella samarbeten och relationer →

SAMI förordar en oavvislig ersättningsrätt

När EU-kommissionen annonserade att de avser att se över upphovsrätten på den digitala inre marknaden uttrycktes också flertalet positiva målsättningar. Bland annat pekade de på behovet av en modernisering som skulle öka den digitala tillgången på kreativt innehåll och behovet av att skapa en god balans mellan olika intressen. Vid flera tillfällen betonades behovet av att säkerställa att upphovsmän och utövare faktiskt får betalt när deras verk och prestationer används på nätet.

När förslagen presenterades i september 2016, kan SAMI konstatera att kommissionen fullständigt missar målet när det gäller utövarna. Jämfört med dagens situation, kommer inga förslag att leda till en förbättrad intressebalans eller förbättrade utsikter till ersättning. Det är tydligt att kommissionen har valt att bortse från de argument som framförts av utövarnas organisationer nationellt och på EU-nivå.

Sammanfattning av SAMI:s synpunkter:

  • Artister och musiker har olika förutsättningar i musikbranschen. Utövarna har en mycket svag eller nästan obefintlig avtalsställning. Ensamrättigheterna har ofta skrivits över till musikbolagen.
  • Utövare på musikområdet måste förlita sig på sin ersättningsrätt för vissa sekundära nyttjanden av inspelningen, då den säkerställts genom regler om tvingande kollektiv förvaltning.
  • Insynskravet förutsätter att det finns en avtalsrelation mellan parterna och att avtalet innehåller bestämmelser som reglerar utövarens ersättning. SAMI menar att insynskravet rimligen skulle ha föregåtts av en lagstadgad rätt till ersättning.
  • Möjligheten att omförhandla avtal försvåras av den tunga bevisbördan som läggs på artister och musiker. Endast de med kunskap och stora resurser kan inleda en förhandling som kan leda till en långdragen rättsprocess.
  • SAMI föreslår en oavvislig och kollektivt förvaltad ersättningsrätt.
  • Alla undantag och inskränkningar i upphovsrätten ska alltid vara kopplade till någon form av ersättning till upphovsmän och utövande konstnärer.

Fair Internet for performers

I kampanjen Fair Internet for performers arbetar SAMI för att ändra lagstiftningen i Europa och införa en oavvislig (garanterad) rätt till ersättning för artister och musiker tillsammans med våra systersällskap i Europa och med Musikerförbundet här i Sverige. Tillsammans utgör vi en stark kraft till förändring mot rättvisare villkor.

I dag finns det ingen lagstadgad rätt till ersättning för artister och musiker i samband med att deras verk strömmas genom digitala kanaler som Spotify, Tidal och YouTube. I Sverige är det närmare 40 000 utövare som berörs av detta och i EU är det närmare en halv miljon artister och musiker. Därför har vi samlats i en gemensam kampanj för en ny lagstiftning som säkerställer en oavvislig ersättningsrätt. Läs mer på respektive hemsida.

www.fair-internet.se

www.fair-internet.eu

Lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Från och med 1 januari 2017 fick Sverige en helt ny lag, Lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt, som riktar sig direkt mot SAMI verksamhet. Den vilar på ett EU-direktiv och syftar till att harmonisera organiseringen av kollektiva rättigheter i de olika medlemsländerna. SAMI var tidigt med i processen att ta forma den nya lagen och här nedför kan du läsa vårt remissyrkande från hösten 2015.

SAMI välkomnar den nya lagen som bland annat reglerar förutsättningarna för att bli medlem i en kollektiv förvaltningsorganisation, medlemmarnas inflytande och organisationernas hantering av ersättning till rättighetshavarna. Vi välkomnar även Patent- och registreringsverket som nyinrättad tillsynsmyndighet för vår verksamhet.

Från analog till digital marksänd radio – en plan från Digitalradiosamordningen SOU 2014:77

Digitalradiosamordningen har haft i uppdrag att utarbeta ett förslag till plan för övergång från FM-sändningar till marksänd digitalradio. SAMI har i sitt yttrande bland annat framfört att vi såg positivt på en övergång från marksänd radio till digital radio, men påpekade att det var viktigt att övergången inte gjordes på ett sådant sätt att det fanns risk för att radion skulle tappa lyssnare. Något som i sin tur kunde påverka musikanvändandet. Regeringen meddelade före sommaren att den inte tänker gå vidare med frågan om digital marksänd radio. Det betyder att förslagen i den utredningen som SAMI yttrat sig över läggs på is tills vidare.