Meny

AEPO-ARTIS

I Europa har upphovsrättssällskapen för utövare samordnat sig genom AEPO-ARTIS (Association of European Performers’ Organisations) där fokus ligger på den EU-rättsliga utvecklingen inom upphovsrätten. AEPO-ARTIS samlar 36 utövarorganisationer från totalt 26 länder. SAMI finns representerat i AEPO-ARTIS styrelse och deltar också i föreningens upphovsrättsliga expertgrupp.

SCAPR

SAMI är medlem i den internationella samarbetsorganisationen för utövarorganisationer, SCAPR (the Societies’ Council for the Collective Management of Performers’ Rights) som representerar över 58 utövarorganisationer från 42 länder världen över. Samarbetet syftar främst till att effektivisera den gränsöverskridande förvaltningen av utövares rättigheter och distribution av ersättningar. Medlemsorganisationerna utvecklar gemensamma strategier, format och administrativa system för licensiering, insamling och betalning av ersättningar till artister inom både ljud- och filmområdet.

Inom ramen för SCAPR-samarbetet har gemensamma uppförandekoder, modellavtal och format för internationell samverkan tagits fram, liksom även gemensamma databaser (IPD och VRDB) med information om rättighetshavare och deras inspelningar, allt i syfte att underlätta och effektivisera utväxling av ersättningar över gränserna. SAMI finns representerat i SCAPR:s styrelse och deltar också i ett flertal av SCAPR:s arbetsgrupper.

IPD 

IPD (International Performer’s Database) är en internationell gemensam databas som bildats inom ramen för SCAPR. Databasen innefattar information om rättighetshavare som medverkat på en inspelning och/eller i en film. Varje förvaltningsorganisation som deltar i IPD lägger in information om sina medlemmar i databasen, som genererar individuella identifikationsnummer, så kallade IPN (International Performer Number), för identifiering och registrering.

Genom bilaterala avtal kan andra organisationer ladda ner informationen till sina lokala system för att säkerställa identifiering av individuella rättighetshavare och samtidigt få information om rättighetshavarens organisationstillhörighet. På så sätt slipper alla sällskap registrera alla medverkande i sina lokala system. Genom IPD uppnås också en enhetlighet vad gäller dataformat och vilken typ av information som ska finnas tillgänglig. I dag deltar 53 sällskap från 38 länder i IPD, som har närmare 800 000 registrerade rättighetshavare.

VRDB

SAMI deltar i samarbetet kring en ny gemensam internationell databas, VRDB (Virtual Recording Database), med information om utövarorganisationernas repertoar och spelinformation. Syftet med databasen är att förenkla och effektivisera arbetet med identifiering och matchning av repertoar och spelrapporter mellan olika länder. Med en internationell repertoardatabas kommer överlappande och tidsödande registrering av hela världens repertoar hos varje enskild organisation att försvinna på sikt och de kan istället koncentrera sig på sin lokala repertoar.

VRDB kommer att vara kopplad till IPD, vilket innebär att medverkandeinformationen i VRDB också kommer att ge information om vilken organisation som företräder respektive medverkande. 50 utövarorganisationer från 34 länder är med i VRDB-samarbetet.