Meny

Personuppgifter

​Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), organisationsnummer: 702000-0803 värnar om att skydda din personliga integritet. Därför strävar Sami alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Samis integritetsskyddspolicy

I denna integritetsskyddspolicy kan du läsa om vilka personuppgifter vi samlar in och hur dessa behandlas. Sami är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har frågor eller synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter eller denna policy kan du alltid kontakta Sami på telefon 08-453 34 00. Kontaktperson: Stefan Stråle.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vad är personuppgifter och hur samlas de in?

Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-post.

Insamling av personuppgifter kan vara både aktiv och passiv. Aktiv insamling sker när du lämnar dina uppgifter till oss i samband med att du exempelvis blir ansluten till Sami, lämnar in en inspelningslista till Sami eller när du loggar in på Mina Sidor och lämnar uppgifter där. Aktiv insamling kan också ske genom att Sami hämtar uppgifter om dig i olika register i syfte att identifiera och lokalisera dig så att vi kan kontakta dig för utbetalning av ersättningar. Passiv insamling sker genom tekniska verktyg såsom exempelvis cookies.

Vilka personuppgifter behandlar Sami?

Sami behandlar de personuppgifter som du eller i förekommande fall musikbolag, musikrapportörer eller andra, lämnar till oss. Dessa uppgifter kan komma att kompletteras och uppdateras över tid via register såsom folkbokföringssystemet/Statens Personadressregister (SPAR) och register hos nationella eller internationella samarbetspartners.

Vid användning av webbplatsen behandlar vi även automatiskt viss information, bland annat information om hur du använder webbplatsen, teknisk information, IP-adress, vilken webbläsare och vilket operativsystem som används.

Sami samlar aldrig in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Vad är ändamålet med Samis behandling av personuppgifter?

Sami behandlar dina personuppgifter för uppfyllande av Samis ändamål: Förvaltning av din rätt till ersättning och för att kunna uppfylla Samis åtaganden mot dig som rättighetshavare och ansluten, det vill säga i syfte att samla in, fördela och betala ut ersättningar till dig när dina inspelade framföranden används offentligt och för att ge dig tillgång till information och tjänster som Sami erbjuder.

Sami kan vidare komma att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller föreläggande från tillsynsmyndighet eller annan myndighet eller domstol eller för att skydda eller försvara Samis rättigheter, Samis egendom eller Samis intressen.

Utlämnande av personuppgifter till tredje part

För att kunna administrera din anslutning till Sami och för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som ansluten kan Sami komma att lämna ut dina personuppgifter till andra.

Syftet med att lämna ut personuppgifterna är att Sami på ett effektivt sätt ska kunna identifiera, lokalisera och samla in ersättningar och uppgifterna kan lämnas ut till nationella, regionala och internationella organisationer och samarbetspartners.

Det kan ske till andra kollektiva förvaltningsorganisationer i enlighet med Samis representationsavtal med, antingen direkt eller via de internationella databassamarbeten som Sami genom sitt medlemskap i SCAPR deltar i, dels VRDB2, som är en databas med register över inspelningar och dels IPD, som är en databas med information om musiker och artister med angivande av sällskapstillhörighet.

Utöver vad som anges ovan kan Sami komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller föreläggande från tillsynsmyndighet eller annan myndighet eller domstol eller för att skydda eller försvara Samis rättigheter, Samis egendom eller Samis intressen.

Dina personuppgifter kan också komma att överföras till tredje part i fall av omorganisation, fusion eller överlåtelse av Samis verksamhet.

Utlämnande av personuppgifter till tredje land

Sami kan komma att lämna ut dina personuppgifter till land utanför EU/EES när så krävs för att administrera din anslutning till Sami eller för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som ansluten eller om det är nödvändigt för att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller föreläggande från tillsynsmyndighet eller domstol eller för att skydda eller försvara våra rättigheter, vår egendom eller våra intressen.

Hur länge vi sparar personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla något av ändamålen personuppgifterna samlades in för eller för att efterkomma krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från domstol.

Information och rättelse

I enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att en gång per kalenderår, kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas hos oss. Om du vill ha sådan information ska du skicka en skriftlig begäran till oss. En begäran ska göras skriftligen på papper och vara undertecknad av dig. Begäran skickar du till SAMI, Söder Mälarstrand 75, 118 25 Stockholm.

Du kan när som helst begära att personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga raderas, rättas eller blockeras. Du kan också redigera viss information om dig på Mina Sidor.