Meny
    sami.se »
  • Faktaruta
  • »
  • Personuppgiftsbehandling för musiker, artist eller annan rättighetshavare

(Klicka för att öppna upp rutan)

De personuppgifter som vi behandlar om du är musiker, artist eller annan rättighetshavare är namn, personnummer, adress, hemvistland, nationalitet, kön, e-mail, telefonnummer, artistnamn, pseudonym, fotografi (om du tillhandahållit ett sådant), IPN (International Performer Number), roll på inspelning, vilket instrument du spelar och mandat (dvs. vilket sällskap som har rätt att bevaka dina rättigheter), TIN (Tax Identification Number) och bankuppgifter.

Om du är musiker, artist eller annan rättighetshavare samlas personuppgifterna främst in direkt från dig när du lämnar dina uppgifter till oss, till exempel när du blir ansluten till SAMI, lämnar in en inspelningslista till SAMI (s.k. SAMI-lista), när du lämnar uppgifter till SAMI via telefon, genom Mina Sidor eller genom SAMI-appen. Insamling av personuppgifter kan också ske genom att SAMI hämtar uppgifter från offentliga register (t.ex. Skatteverket, Statens Personadressregister), banker, upplysningsföretag och/eller nationella eller internationella sällskap som vi samarbetar med.

Vad är ändamålet med SAMI:s behandling av personuppgifter?
Om du är musiker, artist eller annan rättighetshavare behandlar SAMI dina personuppgifter för att:

  • (i) uppfylla SAMI:s ändamål att förvalta utövares rätt till ersättning,
  • (ii) uppfylla SAMI:s åtaganden mot dig som rättighetshavare och ansluten (det vill säga i syfte att samla in, fördela och betala ut ersättningar till dig när dina inspelade framföranden används offentligt) och
  • (iii) ge dig information och tillgång till tjänster som SAMI erbjuder (t.ex. genom nyhetsbrev).

På vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?
Vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror på vilken relation du har med oss.

Om du är musiker, artist eller annan rättighetshavare sker personuppgiftsbehandlingen på följande rättsliga grunder.

Den behandling som sker för att uppfylla SAMI:s ändamål (punkten (i) ovan) är nödvändig för att fullgöra den rättsliga förpliktelse som åvilar SAMI enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (”upphovsrättslagen”) och lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Den behandling som sker för att uppfylla SAMI:s åtaganden mot dig som rättighetshavare och ansluten (punkten (ii) ovan) är nödvändig för att fullgöra den rättsliga förpliktelse som åvilar SAMI enligt upphovsrättslagen och lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt samt fullgöra ett avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den dig innan ett sådant avtal ingås.

Den behandlingen som sker för att ge dig information och tillgång till tjänster som SAMI erbjuder (punkten (iii) ovan) är nödvändig för ändamål som rör SAMI:s berättigade intressen.

Utlämnande av personuppgifter till tredje part
För att kunna administrera din anslutning till SAMI och för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som musiker, artist eller annan rättighetshavare behöver SAMI ibland lämna ut dina personuppgifter till andra. Syftet med att lämna ut personuppgifterna är att SAMI på ett effektivt sätt ska kunna identifiera, lokalisera och samla in ersättningar samt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger SAMI enligt lagen om kollektiv förvaltning. Uppgifterna lämnas ut till nationella och internationella organisationer och samarbetspartners endast i de fall det är nödvändigt för att uppnå dessa syften.

De organisationer som mottar dessa uppgifter är andra kollektiva förvaltningsorganisationer, i enlighet med SAMI:s representationsavtal. Utlämnandet av uppgifter kan ske antingen direkt eller via de internationella databassamarbeten som SAMI deltar i genom sitt medlemskap i SCAPR (the Societies’ Council for the Collective Management of Performers’ Rights). De internationella databaserna utgörs av VRDB (Virtual Recording Database) som är en databas med register över inspelningar (repertoar) och IPD (International Performer’s Database) som är en databas med information om musiker och artister med angivande av sällskapstillhörighet.

SAMI kan även lämna ut personuppgifter till andra samarbetsparters som inte är andra kollektiva förvaltningsorganisationer. Uppgiften som lämnas ut är då begränsad till IPN (International Performer Number). Den rättsliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är för att kunna fullfölja vårt avtal med dig och fullgöra den rättsliga förpliktelse som åvilar SAMI enligt upphovsrättslagen. Om någon part finns i tredje land, dvs. utanför EU, ser vi till att överföringen uppfyller GDPR:s krav på skyddsnivå för personuppgifterna.

SAMI kan även lämna ut dina personuppgifter till vissa underleverantörer. I sådana fall har vi ingått personuppgiftsbiträdesavtal med dem i enlighet med GDPR.

Hur länge vi sparar personuppgifter
Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamålen personuppgifterna samlades in för eller för att uppfylla särskilda krav i lag eller förordning, myndighets begäran eller förelägganden från domstol.

Om du är musiker, artist eller annan rättighetshavare och har valt att gå ur SAMI kan vi inte ta bort dina uppgifter med en gång eftersom de kan behövas för att kunna göra utbetalningar till dig även efter det att du lämnat SAMI.

Personuppgifter som vi använder för att identifiera din medverkan på en inspelning sparas så länge inspelningen är skyddad enligt svensk och internationell upphovsrättslagstiftning, ibland längre för att vi ska kunna identifiera inspelningarna och undvika att ersättning betalas ut felaktigt.

SAMI utför automatiska gallringar i system över anslutna musiker, artist eller annan rättighetshavare och i kundsystem för att säkerställa att personuppgifter tas bort om de inte längre är relevanta för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag.