Meny
    sami.se »
  • Faktaruta
  • »
  • Personuppgiftsbehandling för kund eller musikanvändare

(Klicka för att öppna upp rutan)

De personuppgifter som vi behandlar om du är kund eller musikanvändare hos SAMI är begränsad till namn på kontaktperson, e-postadress och telefonnummer till arbetet (för aktiebolag eller annan juridisk person) samt namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress (för enskild firma).

Om du är kund eller musikanvändare samlas personuppgifterna in från offentliga register såsom Skatteverket, Bisnode och/eller direkt från dig vid tecknande av avtal med SAMI eller vid andra kontakter med SAMI.

Vad är ändamålet med SAMI:s behandling av personuppgifter?

Om du är kund eller musikanvändare behandlar SAMI dina personuppgifter för att:

  • (iv) samla in och säkerställa insamling av ersättning till rättighetshavare,
  • (v) administrera och vårda kundrelationen och
  • (vi) ge dig information om SAMI (t.ex. genom nyhetsbrev).

På vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?
Vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror på vilken relation du har med oss.

Om du är kund eller musikanvändare sker personuppgiftsbehandlingen på följande rättsliga grunder.

Den behandling som sker för att samla in och säkerställa insamling av ersättning till rättighetshavare (punkten (iv) ovan) är nödvändig för att fullgöra den rättsliga förpliktelse som åvilar SAMI enligt upphovsrättslagen och lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt samt i förekommande fall för att fullgöra ett avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås.

Den behandlingen som sker för att administrera och vårda kundrelationen samt för att ge dig information om SAMI (punkterna (v) och (vi) ovan) är nödvändig för ändamål som rör SAMI:s eller en tredje parts (musiker, artist eller annan rättighetshavare) berättigade intressen.

Hur länge vi sparar personuppgifter
Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamålen personuppgifterna samlades in för eller för att uppfylla särskilda krav i lag eller förordning, myndighets begäran eller förelägganden från domstol.

Om du är kund eller musikanvändare sparas dina uppgifter så länge avtalsrelationen består alternativt till dess du eller din huvudman meddelar att en ny kontaktperson har utsetts.

SAMI utför automatiska gallringar i system över anslutna musiker, artist eller annan rättighetshavare och i kundsystem för att säkerställa att personuppgifter tas bort om de inte längre är relevanta för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag.