Meny
    sami.se » Nyhet »
  • Nya och förtydligade allmänna villkor för anslutna och medlemmar

Bakgrund

Med anledning av ny lagstiftning för kollektiv rättighetsförvaltning (Lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt) och persondataskydd (EU:s dataskyddsförordning) behövde SAMI se över sina villkor för anslutning. Samtidigt tog SAMI tillfället i akt att förenkla och modernisera språket i syfte att tydligare beskriva de rättigheter och skyldigheter som följer av anslutningen och för att klargöra hur SAMI:s förvaltningsuppdrag är utformat. De nya villkoren bygger på de gamla avtalen och på vad som följer av SAMI:s stadgar och innebär inga större förändringar i sak, men några nyheter finns.

Begreppen ”ansluten” och ”medlem” beskrivs tydligare
Som ”ansluten” ger man SAMI i uppdrag att förvalta musikrättigheter. SAMI samlar in den ersättning som artister och musiker har rätt till när musik spelas till exempel i radio eller annars framförs offentligt i exempelvis butiker och restauranger. Insamlade ersättningar fördelas och betalas ut till de anslutna enligt de fördelningsregler som gäller för SAMI. Ansluten som erhållit ersättning från SAMI vid två utbetalningstillfällen kan ansöka om medlemskap med rösträtt. Som medlem med rösträtt har man möjlighet att vara med och påverka SAMI:s verksamhet genom att delta på SAMI:s föreningsstämma. Villkoren för anslutning och medlemskap framgår av de allmänna villkoren som i sin tur följer vad som anges i SAMI:s stadgar.

Tydligare beskrivning av SAMI:s förvaltningsuppdrag och möjligheten att begränsa uppdraget territoriellt
Redan idag kan en SAMI-ansluten rättighetshavare begränsa SAMI:s uppdrag territoriellt. Det är också möjligt att begränsa SAMI:s förvaltningsuppdrag såvitt gäller annan sekundäranvändning än den som omfattas av utövarnas rätt till ersättning enligt 47§ upphovsrättslagen. I de nya villkoren tydliggörs att den anslutne har rätt att på visst sätt begränsa förvaltningsuppdraget vid anslutning eller att senare, det vill säga under anslutningstiden, begränsa eller utöka tidigare lämnat uppdrag.

SAMI:s policy för klagomål och reklamationer
Det införs en uttrycklig hänvisning till SAMI:s policy för hantering av klagomål avseende SAMI:s förvaltning eller för reklamationer av felaktig fördelning och/eller utbetalning av ersättning.
Läs om reklamationer →

SAMI:s digitala tjänster
I syfte att förenkla hanteringen av inspelningslistor, uppdatering av diskografier, uppdatering av kontakt- och bankuppgifter via Mina Sidor etc, arbetar SAMI fortlöpande med att automatisera sina tjänster. I de nya villkoren klargörs att den anslutne ansvarar för att dennes uppgifter är uppdaterade, liksom även SAMI:s åtagande att tillse att Mina Sidor är drift dygnet runt.

Ändring av de allmänna villkoren
Vid behov kan SAMI:s styrelse komma att ändra i de allmänna villkoren. Det kan ske utan godkännande av den anslutne, men det åligger SAMI att informera de anslutna om ändringar görs. Ändringar som enligt SAMI:s stadgar kräver beslut av SAMI:s medlemmar vid föreningsstämma, till exempel ändringar av SAMI:s allmänna principer för fördelning, kräver förstås även fortsättningsvis godkännande av stämma.

Om du som ansluten inte vill acceptera de nya villkoren kan du säga upp din anslutning.
Ditt avtal måste då sägas upp senast den 30 juni 2019 för att du inte ska omfattas av de nya allmänna villkoren. Vid uppsägning upphör också ett eventuellt medlemskap i SAMI.