Meny

Reklamation

På SAMI gör vi vårt yttersta för att våra anslutna och medlemmar ska vara nöjda. Vi följer de regelverk som finns och eftersträvar en hög kvalitet i allt vi gör. Trots det kan det uppstå situationer då du som rättighetshavare inte är nöjd och vill göra en reklamation.

För att en reklamation ska kunna behandlas så effektivt och snabbt som möjligt ska alla reklamationer göras skriftligen och innehålla tydliga uppgifter om:

  • Vem som reklamerar (med aktuella kontaktuppgifter)
  • Vad som reklameras
  • Grunder och yrkande för reklamationen, det vill säga varför du anser att något är fel och hur rättelse bör ske

SAMI bekräftar inom en vecka att reklamationen kommit in. Om inga särskilda omständigheter föreligger besvaras reklamationen inom fyra veckor. Om en reklamation har grund i ett utländskt upphovsrättssällskaps agerande kan handläggningen bli längre. Vi informerar dig i så fall om orsaken till tidsåtgången, vilka åtgärder som vidtagits och när vi tror att du kan få ett besked.

Reklamationen ska ställas skriftligen till:

SAMI | Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation
Att: Medlemsservice
Söder Mälarstrand 75
118 25 Stockholm

Eller via:

E-post: reklamation@sami.se

Överklagande och särskilt svårbedömda frågor

Om du inte är nöjd med beslutet eller om reklamationen avslås, har du rätt att inom två månader från beslutet lämna in ett överklagande till SAMI:s reklamationsutskott. Utskottet bereder frågan för styrelsen som därefter fattar beslut i ärendet. Vid svårbedömda frågor eller frågor av principiell karaktär som Medlemsservice inte kan hantera, hänskjuts ärendet direkt till reklamationsutskottet. På samma sätt som vid ett överklagande bereder utskottet då frågan för styrelsen som sedan fattar ett beslut. För dessa ärenden finns ingen möjlighet till överklagande inom SAMI utan istället hänvisas till rättslig prövning i domstol.

Reklamationsutskottet består av tre och max fyra personer från styrelsen, samt vid behov vd eller annan operativ chef, jurister och/eller annan behörig personal. Dessa sammanträder i samband med SAMI:s ordinarie styrelsemöten (om behov finns) för att hantera överklaganden.

Ett överklagande till reklamationsutskottet ska göras skriftligen och innehålla yrkande och grunder för överklagandet. Överklagandet ställs till vd på SAMI och behandling ska påbörjas inom en tid av tre månader.

Rättslig prövning

Beslut från SAMI fråntar inte rättighetshavaren att få ärendet prövat i allmän domstol. Har du frågor om reklamationer, kontakta Medlemsservice.