Meny

SAMI skiljer på reklamation och klagomål.

Reklamation

Om du anser att en inspelning är felaktigt dokumenterad av SAMI (medverkan och/eller typ av medverkan/rollkod) eller om ersättningen du fått är felaktig eller helt har uteblivit trots att inspelningen har spelats kan du reklamera detta till SAMI.

En reklamation bör ske utan oskäligt dröjsmål från den tidpunkt då du upptäckte eller rimligen borde ha upptäckt felet efter den aktuella avräkningen/avräkningsperioden (utbetalningen).

Om din reklamation avser ersättning från utlandet tillämpas normalt den andra organisationens regler för reklamation. Om utebliven ersättning beror på att du inte anmält inspelningen till SAMI, det vill säga att du inte skickat in inspelningslista till SAMI, så kan SAMI inte hållas ansvarig för att retroaktiv utlandsersättning uteblir.

En reklamation avseende felaktig eller utebliven ersättning kan endast avse områden för insamling där ersättningen fördelats med stöd av fullständig spelrapportering.

Klagomål

Om du anser att SAMI inte sköter sin förvaltning enligt beslutade regelverk för förvaltningen (till exempel regler för fördelning, avdrag eller investeringar) eller annars enligt lag, så kan du anmäla ett klagomål till SAMI.

För att en reklamation eller ett klagomål ska kunna behandlas så effektivt och snabbt som möjligt ska den göras skriftligen och innehålla tydliga uppgifter om:

  • Vem som reklamerar/klagar (med aktuella kontaktuppgifter)
  • Vad som reklameras eller vad klagomålet avser
  • Grunder och yrkande för reklamationen/klagomålet, det vill säga varför du anser att något är fel och hur du menar att rättelse bör ske

SAMI bekräftar inom en vecka att reklamationen/klagomålet tagits emot. Om inga särskilda omständigheter föreligger besvaras reklamationen/klagomålet inom fyra veckor. Om en reklamation har grund i ett utländskt upphovsrättssällskaps agerande kan handläggningen bli längre. Vi informerar dig i så fall om orsaken till tidsåtgången, vilka åtgärder som vidtagits och när vi tror att du kan få ett besked.

Reklamationen/klagomålet ska ställas skriftligen till:

SAMI | Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation
Att: Medlemsservice
Regeringsgatan 74
111 39 Stockholm

Eller via:

E-post: reklamation@sami.se

Överklagande och särskilt svårbedömda frågor

Om du inte är nöjd med beslutet eller om reklamationen/klagomålet avslås, har du rätt att inom två månader från beslutet lämna in ett överklagande till SAMI-styrelsens utskott för reklamation/klagomål. Utskottet bereder frågan för styrelsen som därefter fattar beslut i ärendet. Särskilt svårbedömda frågor eller frågor av principiell karaktär som Medlemsservice inte kan hantera, hänskjuts direkt till utskottet för reklamation/klagomål. På samma sätt som vid ett överklagande bereder utskottet då frågan för styrelsen som sedan fattar ett beslut. För dessa ärenden finns ingen möjlighet till överklagande inom SAMI utan istället hänvisas till rättslig prövning i domstol.

Reklamationsutskottet består av ledamöter från styrelsen, samt vid behov vd eller annan operativ chef, jurister och/eller annan behörig personal. Dessa sammanträder i samband med SAMI:s ordinarie styrelsemöten (om behov finns) för att hantera överklaganden.

Ett överklagande till utskottet ska göras skriftligen och innehålla yrkande och grunder för överklagandet. Överklagandet ställs till vd på SAMI och behandling ska påbörjas inom en tid av tre månader.

Rättslig prövning
Beslut från SAMI fråntar inte rättighetshavaren rätten att anmäla ärendet till Patent och registreringsverket, som är tillsynsmyndighet för kollektiv rättighetsförvaltning, eller att få ärendet prövat i allmän domstol.

Har du frågor om reklamationer, kontakta Medlemsservice.
Rör din fråga klagomål avseende SAMI:s förvaltning, kontakta SAMI:s juridikavdelning eller vd.