Meny

Tanken med de nya bestämmelserna är att anpassa upphovsrätten till den tekniska utvecklingen och åstadkomma bättre jämvikt mellan marknadens olika parter. Direktivets bestämmelser som tar sikte på vad som ska gälla vid överlåtelse eller upplåtelse av rättigheter, till exempel när en artist överlåter sina rättigheter till ett skivbolag, hittar du i artikel 18-22. Bakgrunden till bestämmelserna finns sammanfattade framförallt i direktivens skäl 73 -81. Skälen hittar du i den inledande delen av direktivet.

Ett EU-direkt får inte omedelbar effekt i EU:s medlemsstater. För det krävs att bestämmelserna införs i nationell lag, förutsatt att det inte redan finns regler som kan anses uppfylla direktivet. Avsikten är att medlemsstaternas lagar ska harmoniseras, det vill säga vara likartade i alla länder, men där finns ofta ett ganska stort utrymme för den nationella lagstiftaren att tolka bestämmelserna, vilket gör att genomförandet ändå kan se lite olika ut i de olika medlemsstaterna.

I Sverige genomfördes direktivet genom införande av ett antal nya bestämmelser i den svenska upphovsrättslagen. Vad gäller de bestämmelser som frågorna i enkäten handlar om, så hittar du hänvisningar till relevanta lagrum i sammanfattningen nedan. Lagtexten kan du läsa på Riksdagens hemsida.

Om du är intresserad att läsa om hur den svenska lagstiftaren resonerat vid genomförandet av bestämmelserna, så finns det redogjort för i så kallade lagförarbeten, Regeringens förslag (proposition 2021/22:278, se särskilt sid 153 ff).

Sammanfattning:

Skydd för förhandlingspositionen: Direktivet understryker att upphovsmän och utövande konstnärer oftast befinner sig i en svagare förhandlingsposition när de överlåter sina rättigheter. Direktivet syftar till att stärka deras position genom att införa regler och principer för att säkerställa rättvis ersättning.

Lämplig och proportionell ersättning, direktivets art. 18: Ersättningen som betalas till upphovsmän och utövande konstnärer bör vara lämplig och proportionell i förhållande till det ekonomiska värdet av de licensierade eller överlåtna rättigheterna. Engångsbelopp kan övervägas, men bör inte vara huvudregeln. (Svensk upphovsrättslag: 29 § första stycket)

Transparenskrav för information, direktivets art. 19: För att möjliggöra bedömning av det ekonomiska värdet av deras rättigheter, införs transparenskrav. Det innebär att avtalsmotparter ska ge adekvat och korrekt information om användningen och intäkterna av verket eller framförandet. Informationen bör vara uppdaterad, omfatta alla relevanta intäkter och ges minst årligen. (Svensk upphovsrättslag: 29 a-c §§)

Avtalsanpassning för rättvis ersättning, direktivets artikel 20: En mekanism för avtalsanpassning införs för att korrigera oproportionellt låga ersättningar. Det ger möjlighet att omförhandla avtal om den ursprungliga ersättningen inte återspeglar det faktiska ekonomiska värdet när verket eller framförandet används. (Svensk upphovsrättslag: 29 § andra stycket)

Alternativt tvistlösningsförfarande, direktivets art. 21: För att underlätta tvistlösning införs ett alternativt tvistlösningsförfarande för klagomål rörande transparens och avtalsanpassning. Det ger möjlighet till en opartisk instans eller mekanism för att lösa tvister utan att behöva gå till domstol. (Svensk upphovsrättslag: Här tyckte den svenska lagstiftaren att det inte behövdes något nytt alternativt tvistlösningsförfarande eftersom svensk lag redan innehöll bestämmelser om sk skiljeförfarande (Lagen om skiljeförfarande, SFS1999:116) och privat medling (Lagen om medling i privaträttsliga tvister, SFS 2011:860).)

Rätt till återkallande, direktivets art. 22: Upphovsmän och utövande konstnärer får rätt att återkalla sina rättigheter om dessa inte utnyttjas. Detta ger flexibilitet och möjlighet att överlåta eller licensiera rättigheterna på nytt om de inte används inom en rimlig tidsram. (Svensk upphovsrättslag: 29 d§)

Obligatoriska bestämmelser: Samtliga bestämmelser om transparens, avtalsanpassning och alternativa tvistlösningsförfaranden är obligatoriska och kan alltså inte avtalas bort. Att bestämmelserna är tvingande, är avsett att säkerställa att bland annat artisters och musikers intressen skyddas på ett enhetligt sätt.

Genomförandet av direktivet är avsett att förbättra bland annat artisters och musikers position vid förhandlingar om licensiering och överlåtelse av rättigheter, vilket i sin tur är avsett att främja en rättvis och hållbar musikindustri. Syftet med AEPO-ARTIS och IAO:s frågeenkät är att försöka följa upp om direktivet lett till några förändringar för utövare på musikområdet.

 

Läs också:

Artikel om enkätundersökningen från AEOP-ARTIS och IAO →