Meny

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (org.nr. 702000-0803, i det följande ”SAMI” eller ”Vi”) värnar om att skydda din personliga integritet. SAMI strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. I denna integritetsskyddspolicy kan du läsa om vilka personuppgifter vi samlar in och hur dessa behandlas.

SAMI:s integritetsskyddspolicy
SAMI:s hantering av dina personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 även kallad GDPR. SAMI är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har frågor eller synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter eller denna Integritetsskyddspolicy kan du alltid kontakta SAMI (telefon 08-453 34 00, kontaktperson Stefan Stråle).

Vad är personuppgifter och hur samlas de in?
Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-post. Insamling av personuppgifter kan vara både aktiv och passiv. Aktiv insamling sker när du lämnar dina uppgifter till oss i samband med till exempel att du blir ansluten till SAMI, tecknar avtal med SAMI, lämnar in en inspelningslista till SAMI eller när du loggar in på Mina Sidor och där lämnar uppgifter. Aktiv insamling kan också ske genom att SAMI hämtar uppgifter om dig i olika register i syfte att identifiera och lokalisera dig så att vi kan kontakta dig för utbetalning av ersättningar. Passiv insamling sker genom tekniska verktyg såsom exempelvis cookies.

Vilka personuppgifter behandlar SAMI?
Vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror på vilken relation du har med oss. Det vanligaste är att du är artist eller musiker och att vi behandlar de personuppgifter som du, eller i förekommande fall musikbolag, musikrapportörer eller andra (så kallad tredje part), lämnar till oss. De personuppgifter vi då behandlar kan vara: namn, pseudonym, adress, hemvistland, nationalitet, kön, e-postadress, telefonnummer, artistnamn, fotografi, IPN (International Performer Number), personnummer, bankuppgifter, TIN (Tax Identification Number). Du kan också vara kund/musikanvändare hos SAMI och då är personuppgiftsbehandlingen vanligtvis begränsad till namn på kontaktperson, e-postadress och telefonnummer till arbetet.

För uppdatering av uppgifterna använder vi oss av adressuppgifter från offentliga register, register såsom folkbokföringssystemet/Statens Personadressregister (SPAR), banker eller upplysningsföretag och register hos nationella eller internationella samarbetspartners. Det kan även vara du själv som uppdaterar de uppgifter vi har om dig via Mina Sidor. Vid användning av vår webbplats behandlar vi även automatiskt viss information (bland annat information om hur du använder webbplatsen, teknisk information, IP-adress, vilken webbläsare och vilket operativsystem som används). Dina personuppgifter kan också förekomma i olika typer av dataloggar som är nödvändiga för att flera av våra digitala system ska fungera på ett ändamålsenligt sätt. Som exempel kan nämnas in- och utgående e-mail eller telefonsamtal. Vi samlar aldrig in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

På vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?
Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är att uppgiften är nödvändig för att SAMI ska kunna fullgöra ett avtal med dig; att du har lämnat ditt samtycke till behandlingen, att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina uppgifter eller att behandlingen är nödvändig för att SAMI ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse (47 § Upphovsrättslagen).

Vad är ändamålet med SAMI:s behandling av personuppgifter?
SAMI behandlar dina personuppgifter för uppfyllande av SAMI:s ändamål: Förvaltning av utövares rätt till ersättning och för att kunna uppfylla SAMI:s åtaganden mot dig som rättighetshavare och ansluten, det vill säga i syfte att samla in, fördela och betala ut ersättningar till dig när dina inspelade framföranden används offentligt och för att ge dig tillgång till information och tjänster som SAMI erbjuder. Information tillhandahålls till exempel via vårt nyhetsbrev som kommer ut max tio gånger per år.

SAMI behandlar även dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller föreläggande från tillsynsmyndighet eller annan myndighet eller domstol eller för att skydda eller försvara våra rättigheter, vår egendom eller våra intressen.

Utlämnande av personuppgifter till tredje part
För att kunna administrera din anslutning till SAMI och för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som ansluten behöver SAMI ibland lämna ut dina personuppgifter till andra. Syftet med att lämna ut personuppgifterna är att SAMI på ett effektivt sätt ska kunna identifiera, lokalisera och samla in ersättningar. Uppgifterna lämnas ut till nationella, regionala och internationella organisationer och samarbetspartners endast i de fall det är nödvändigt. Dessa är andra kollektiva förvaltningsorganisationer i enlighet med SAMI:s representationsavtal med, antingen direkt eller via de internationella databassamarbeten som SAMI genom sitt medlemskap i SCAPR (the Societies’ Council for the Collective Management of Performers’ Rights) deltar i, men även VRDB (Virtual Recording Database), som är en databas med register över inspelningar (repertoar) och IPD (International Performer’s Database), som är en databas med information om musiker och artister med angivande av sällskapstillhörighet.

Utöver vad som anges ovan lämnar SAMI ut dina personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller föreläggande från tillsynsmyndighet eller annan myndighet eller domstol eller för att skydda eller försvara våra rättigheter, vår egendom eller våra intressen. Vi delar även dina personuppgifter med vissa IT-systemleverantörer men har i dessa fall tecknat så kallade personuppgiftsbiträdesavtal med dem i enlighet med GDPR. Dina personuppgifter kan också komma att överföras till tredje part i fall av omorganisation, fusion eller överlåtelse av SAMI:s verksamhet.

Utlämnande av personuppgifter till tredje land
SAMI samlar in ersättning från länder även utanför Europa. Mot denna bakgrund lämnar vi ut dina personuppgifter till land utanför EU/EES när så krävs för att administrera din anslutning till SAMI eller för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som ansluten eller om det är nödvändigt för att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller föreläggande från tillsynsmyndighet eller domstol eller för att skydda eller försvara våra rättigheter, vår egendom eller våra intressen.

Hur länge vi sparar personuppgifter
Vi sparar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla något av ändamålen personuppgifterna samlades in för eller för att efterkomma krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från domstol. Om du har valt att gå ur SAMI kan vi inte ta bort dina uppgifter med en gång eftersom de kan behövas för att kunna göra utbetalningar till dig även efter det att du lämnat SAMI. Personuppgifter som vi använder för att identifiera din medverkan på en inspelning sparas så länge inspelningen är skyddad enligt svensk och internationell upphovsrättslagstiftning, ibland längre för att vi ska kunna identifiera inspelningarna och undvika att ersättning betalas ut felaktigt.

Om du är kontaktperson för en kund, sparas dina uppgifter så länge avtalsrelationen består alternativt till dess du eller din huvudman meddelar att en ny kontaktperson har utsetts. SAMI kommer dessutom utföra automatiska gallringar i anslutna- och kundsystem för att säkerställa att personuppgifter som inte längre är relevanta för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag tas bort.

Den registrerades rättigheter
I enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas hos oss. Om du vill ha sådan information ska du skicka en begäran till oss. En begäran ska göras skriftligen på papper och vara undertecknad av dig eller skickas in via e-post. Begäran skickar du till:

SAMI
Regeringsgatan 74
111 39 Stockholm

eller till info@sami.se. Vi kommer att behandla din begäran utan onödigt dröjsmål.

Du kan när som helst begära att personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller inte längre är nödvändiga för ändamålet de samlats in, raderas, rättas eller blockeras. Du kan också redigera viss information om dig på Mina Sidor. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att välja att behålla uppgifterna till dess vi har rätt att ta bort dem. För det fall att du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format (rätt till dataportabilitet). Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.

Klagomål
Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på info@sami.se
Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål på kan du framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, för närvarande Integritetsskyddsmyndigheten: www.imy.se