Meny

Vad gör Teaterförbundet?
Teaterförbundet för scen och film är ett fackförbund som organiserar drygt 130 yrkestitlar inom scen och film – både konstnärlig, teknisk och administrativ personal förutom dramatiker, korister och musiker. Kortfattat kan man säga att vi står på tre ben: fackliga frågor, upphovsrätt och politiskt påverkansarbete.

Traditionellt har vi varit starka på institutionssidan inom teater, dans och opera, men allt eftersom filmen vuxit som näring har det också blivit ett prioriterat område för förbundet. Vi har avtal inom såväl offentligt finansierad verksamhet som privat verksamhet och fria grupper.

Våra medlemmar är i huvudsak frilansare som visstidsanställda eller egenföretagare, men inom vissa yrkesgrupper är det vanligare med tillsvidareanställningar. Jämställdhetsarbetet har alltid varit viktigt i förbundets arbete och kom efter #metoo att bli en prioriterad fråga med bäring på arbetsmiljö. Det partsgemensamma arbetet att skapa inkluderande arbetsplatser fortsätter med utökat fokus på fler maktperspektiv.

Vilka områden verkar ni inom?
Scen och film är det korta svaret. Men även biograf, radio, tal- och ljudböcker.

Vilka är Teaterförbundets viktigaste frågor just nu?
Det här året har förstås överskuggats av effekterna från nedstängningen av kulturlivet till följd av corona. Vi har tecknat en rad säravtal på flera av våra områden för att rädda jobb samt skapa arbetstillfällen. Det politiska påverkansarbetet har varit väldigt intensivt för att informera om effekterna för branschen samt för att få till stånd hållbara lösningar.

De krispaket som presenterats har krävt mycket arbete för att de inte helt skulle missa de särskilda omständigheter som råder på kulturarbetsmarknaden. Inte minst har frågan om de bristfälliga trygghetssystemen för personer med enskild firma äntligen hamnat i fokus. Men priset har varit högt för egenföretagarna som hittills stått utan stöd. Här ser vi ett fönster att diskutera långsiktiga förändringar för att skapa en mer jämlik arbetsmarknad. Teknikeryrkena inom evenemang/event/kultur som hamnat utanför kulturstöden är en annan prioriterad grupp. Det är uppenbart att en högre organisationsgrad skulle gynna denna grupp för att förbättra deras arbetsvillkor.

Upphovsrätten är ständigt utmanad – både på lokal och global nivå – av starka ekonomiska intressen och förändrade distributionsmönster. Här har förbundet genom Rättighetsbolaget en stark organisation som förvaltar medlemmarnas rättigheter och tecknar avtal som tar till vara medlemmarnas intressen. Ett viktigt bevakningsområde just nu är implementeringen av DSM-direktivet samtidigt som vi är avtalspart både gentemot lokala producenter och globala strömningsplattformar

Vad har Teaterförbundet för relation till SAMI?
God! Även om Teaterförbundet för scen och film inte organiserar musiker så har många av våra medlemmar rättigheter förvaltade av SAMI, det är förstås en viktig organisation för dem. Men upphovsrättsarbetet idag är så komplext och globalt att alla våra organisationer som bevakar rättigheter är beroende och hjälpta av varandra. SAMI:s starka arbete på musikområdet gynnar rättighetsarbetet inom rörlig bild, och så vidare.

Sverige står sig väl internationellt tack vare hög organisationsgrad bland rättighetsinnehavare och starka kollektivavtal som säkerställer individens rätt till ersättning när verken exploateras. Men varken rättigheter eller ersättningar existerar av egen kraft, de är resultat av kunskap, förhandlingar och organisering.

Hur ser samarbete mellan organisationerna ut?
SAMI bistår Rättighetsbolaget med insamling från offentligt framförande. Det är ett viktigt samarbete för oss, men vi skulle kunna göra mer tillsammans av strategiskt arbete i gemensamma frågor.

Hur arbetar ni för artister och musiker?
Vi företräder dem huvudsakligen arbetsrättsligt och det inkluderar även rättslig hjälp till egenföretagare som drabbas på olika sätt i sin yrkesutövning. Arbetet för artister och musiker skiljer sig inte från andra grupper. Vi arbetar med rådgivning, kontraktsgranskning, förhandling av kollektivavtal, arbetsrättsliga tvister och politiskt påverkansarbete.

Vilka kategorier av musiker är medlemmar hos er?
Typiskt sett är det sångare och musikalartister, men vi har också medlemmar som utöver sitt ordinarie yrke, också är musiker. Vi har också en artistavdelning som samlar en bredd av medlemmar till exempel vissångare.

Vad gör ni politiskt på upphovsrättsområdet?
Vi samverkar med flera organisationer för att påverka politiken att stärka och skydda upphovsrätten både nationellt och internationellt. Här hemma samarbetar vi nära med till exempel Klys och Copyswede. Under senare år har DSM-direktivet stått i fokus, men även privatkopieringsersättningen. Teaterförbundet har också tillsammans med andra organisationer arbetat för att uppmärksamma allmänhet och beslutsfattare på behovet av en stark lagstiftning kring illegal nedladdning.

Vad ser ni för utmaningar inom det politiska arbetet?
På rättighetssidan bjuder digitaliseringen på ständigt nya utmaningar med ökad spridning, nya tittarmönster och förändrade produktionskedjor när distributörer också blir producenter och finansiärer. Vi är aktiva med att informera våra politiker om hur våra marknader ser ut, hur lagarna fungerar i praktiken och vilka justeringar som behövs för att utövare och upphovspersoner fortsatt ska få en rättvis del av intäkter som kommer av att deras verk exploateras. Det finns ekonomiskt starka intressen som aktivt motarbetar att avsikten med att DSM-direktivet implementeras i Europa. Här har vi ett arbete på nationell nivå, men också ett viktigt arbete internationellt för att bistå de länder i Europa där utövare och upphovspersoner knappt har några rättigheter alls. Det är dels en fråga om solidaritet, men också för att en gemensam förbättring av rättigheter motverkar dumpning av villkoren.

En annan stor fråga som lyfts de senaste åren och där Teaterförbundet varit aktiva är den om konstnärlig frihet och armlängds avstånd. Yttrandefrihet och konstnärlig frihet är beroende av en stark upphovsrätt där den som skapar har rätt till sitt verk. Upphovsrätten är viktig som inkomstkälla till konstnären, men också som garant för konstnärlig mångfald.