Meny

Internationella samarbeten

SAMI samarbetar med andra utövarorganisationer internationellt, och samverkar bland annat kring gemensamma databaser för utövare.

I Europa har upphovsrättsorganisationerna för utövare samordnat sig genom AEPO-ARTIS (Association of European Performers’ Organisations) där huvudfokus ligger på den EU-rättsliga utvecklingen inom upphovsrätten. AEPO-ARTIS samlar 39 utövarorganisationer från totalt 29 länder. Organisationerna representerar tillsammans mer än 650 000 utövare verksamma på musik- och filmområdet. SAMI finns representerat i AEPO-ARTIS styrelse och deltar också i föreningens upphovsrättsliga expertgrupp.

 

SAMI är medlem i den internationella samarbetsorganisationen för utövarorganisationer, SCAPR (the Societies’ Council for the Collective Management of Performers’ Rights) som representerar över 58 utövarorganisationer från 42 länder världen över. Samarbetet syftar främst till att effektivisera den gränsöverskridande förvaltningen av utövares rättigheter och distribution av ersättningar. Medlemsorganisationerna utvecklar gemensamma strategier, format och administrativa system för licensiering, insamling och betalning av ersättningar till artister inom både ljud- och filmområdet.

Inom ramen för SCAPR-samarbetet har gemensamma uppförandekoder, modellavtal och format för internationell samverkan tagits fram, liksom även gemensamma databaser (IPD och VRDB) med information om rättighetshavare och deras inspelningar, allt i syfte att underlätta och effektivisera utväxling av ersättningar över gränserna. SAMI finns representerat i SCAPR:s styrelse och deltar också i ett flertal av SCAPR:s arbetsgrupper.

IPD (International Performers Database)

IPD är en internationell gemensam databas som bildats inom ramen för SCAPR. Databasen innefattar information om rättighetshavare som medverkat på en inspelning och/eller i en film. Varje förvaltningsorganisation som deltar i IPD lägger in information om sina medlemmar i databasen, som genererar individuella identifikationsnummer, så kallade IPN (International Performer Number), för identifiering och registrering.

Genom bilaterala avtal kan andra organisationer ladda ner informationen till sina lokala system för att säkerställa identifiering av individuella rättighetshavare och samtidigt få information om rättighetshavarens organisationstillhörighet. På så sätt slipper alla sällskap registrera alla medverkande i sina lokala system. Genom IPD uppnås också en enhetlighet vad gäller dataformat och vilken typ av information som ska finnas tillgänglig. I dag deltar 54 sällskap från 37 länder i IPD, som har närmare 800 000 registrerade rättighetshavare.

VRDB (Virtual Recording Database)

SAMI deltar i samarbetet kring en gemensam internationell databas, VRDB, med information om utövarorganisationernas repertoar och spelinformation. Syftet med databasen är att förenkla och effektivisera arbetet med identifiering och matchning av repertoar och spelrapporter mellan olika länder. Med en internationell repertoardatabas kommer överlappande och tidsödande registrering av hela världens repertoar hos varje enskild organisation att försvinna på sikt och de kan istället koncentrera sig på sin lokala repertoar.

VRDB kommer att vara kopplad till IPD, vilket innebär att medverkandeinformationen i VRDB också kommer att ge information om vilken organisation som företräder respektive medverkande. 50 utövarorganisationer från 34 länder är med i VRDB-samarbetet.

SAMI finns representerat i styrgruppen för IPD och VRDB och deltar också i arbetsgruppen för teknisk utveckling av systemen. SAMI ingår även i den grupp som tagit fram gällande regelverk för databaserna och som är satt att bevaka efterlevnad av regelverken.

Nationella samarbeten

SAMI står nära de tre förbunden: Svenska Musikerförbundet, Sveriges Yrkesmusikerförbund och Fackförbundet Scen & Film. Men SAMI verkar även tillsammans med en rad andra aktörer för att exempelvis bedriva opinion eller för att effektivisera insamlingen av upphovsrättsliga ersättningar.

Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå är en upphovsrättsorganisation för musikskapare och musikförlag. För deras räkning förvaltar och upplåter Stim rättigheter till musik och text. Stim är en ekonomisk förening utan vinstintresse och representerar fler än 90 000 låtskrivare, kompositörer, textförfattare och förläggare världen över.

Ifpi Sverige representerar musikbolagen och de upprättar licenser med musikanvändare såsom exempelvis radio- och tv-stationer. Ifpi:s medlemmar består av Sveriges ledande musikbolag, från independent- till majorbolag. Av de upphovsrättsliga ersättningar som Ifpi samlar in får SAMI hälften, den andra hälften fördelas till de musikbolag som äger rättigheterna. I vissa fall förvaltar musikbolagen sina rättigheter själva – som när de licensierar interaktiva musiktjänster som Spotify, Google Music eller Apple Music – och i vissa fall överlåter musikbolagen åt Ifpi att förvalta deras rättigheter.

Svenska Oberoende Musikproducenter är en intresseorganisation för oberoende svenska skivbolag som är fristående från de så kallade majorbolagen. SOM är en ideell förening som arbetar för att tillvarata medlemmarnas upphovsrättsliga intressen och samlar in ersättningar i samarbete med svenska gruppen av Ifpi.

Copyswede licensierar vidareanvändning av tv- och radioprogram i en rad olika medier. Bakom Copyswede står 14 kulturskaparorganisationer som företräder svenska upphovspersoner och utövande konstnärer. Copyswede samlar in ersättningar för privatkopiering och ersättning för vidaresändning i kabel åt SAMI.

Musiksverige kommunicerar och driver den samlade musikbranschens frågor med tre fokusområden – upphovsrätt, musikexport och utbildningsfrågor. Musiksverige är en ekonomisk förening och består av 14 organisationer.

Export Music Sweden grundades av Ifpi Sverige/SOM, SAMI och Stim. ExMS verkar för ökade exportintäkter för hela musikbranschen och arbetar för att göra företag, musiker, artister och musikskapare exportklara. De uppmuntrar och samordnar svensk närvaro på branschmässor, seminarier, festivaler och andra aktiviteter.

Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS) är de professionella kulturskaparnas samarbetsorganisation, vars främsta syfte är att samordna yrkesverksamma upphovspersoners och utövande konstnärers intressen när det gäller bland annat upphovsrätt, kulturpolitik och trygghetssystem.