Meny

UTÖVARNAS EXKLUSIVA RÄTTIGHETER(URL §45)
Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) ger utövande konstnärer uteslutande rätt att förfoga över sitt verk och göra det tillgängligt för allmänheten. En utövare kan själv avtala om:
– framförandet ska tas upp på grammofonskiva, cd, film eller annan tjänst för återgivning
– man ska få framställa exemplar av en upptagning av framförandet (kopiera)
– man ska få göra framförandet tillgängligt för allmänheten
Lagen säger tydligt att det inte är tillåtet att spela in, sända i radio eller tv eller på annat sätt göra en konstnärs verk tillgängligt för allmänheten utan hens samtycke. Den ger också skydd mot olovlig kopiering av inspelningar.

UTÖVARNAS ERSÄTTNINGSRÄTT (URL §47)
Grundprincipen för utövare är ensamrätten, men utövare och producenter kan inte hindra att inspelad musik används offentligt eller överförs till allmänheten. Däremot är den som använder musiken skyldig att betala för det enligt en så kallad tvångslicens.
– Användaren har enligt lag ersättningsskyldighet
– Ersättningsrätten gäller under 70 år från det år inspelningen gjordes
– Utövare och producenter måste framställa sina ersättningskrav gemensamt och samtidigt. Därför samarbetar SAMI med musikbolagen, genom Ifpi Sverige.

Lagen skyddar även vissa rättigheter som påminner om upphovsrätten – de kallas närstående rättigheter och skyddar bland annat artister och deras framträdanden.

Närstående rättigheter

En utövares närstående rättigheter omfattar en ensamrätt att spela in, kopiera och tillgängliggöra den inspelade musiken till allmänheten. För utövande konstnärer har ensamrätten inskränkts genom 47 §. Inskränkningen gör att utövaren själv inte  bestämmer när den inspelade musiken görs tillgänglig, men istället har en ersättningsrätt när musiken används. Artister och musiker kan alltså inte neka någon att framföra deras inspelningar offentligt, däremot ska den som spelar musik på exempelvis radio eller i butiker, betala för det.

Den ersättning som SAMI samlar in för offentligt framförande regleras i 47§. Ersättningsrätten omfattar offentligt framförande, överföring och vidaresändning. Om överföringen sker on-demand så gäller inte ersättningsrätten, då är det ensamrätten som gäller.

För många artister och musiker är den upphovsrättsliga ersättningen en viktig inkomstkälla. Det gäller särskilt för dem som enbart medverkar vid studioinspelningar och bara får betalt för dessa tillfällen. De saknar royalty från skivbolaget och får sin ersättning från SAMI när inspelningarna framförs offentligt.

Kollektiv insamling

Enligt URL ska ersättningar samlas in kollektivt. SAMI:s medlemmar utgör ett sådant kollektiv. Samtidigt säger lagen att vi ska ställa krav på betalning tillsammans med dem som producerar musiken. Därför samarbetar SAMI med skivbolagens intresseorganisation Ifpi Sverige.