Meny

I centrum för verksamheten står de operationella avdelningarna Försäljning & Marknadskommunikation som samlar in de upphovsrättsliga ersättningarna, och Medlemsservice som betalar ut pengarna till artister och musiker. För att uppfylla SAMI:s uppdrag enligt stadgarna och stödja arbetet med insamling och utbetalning, finns ytterligare fyra avdelningar: Ekonomi, Juridik & Internationella relationer, Digitala lösningar & IT och Kommunikation.

Föreningsstämma

Högsta beslutande organ i SAMI är föreningsstämman, det vill säga den årliga sammankomsten av medlemmar med rösträtt. Medlemmars rösträtt anges i stadgarna. Föreningsstämman utser styrelse, auktoriserad och förtroendevalda revisorer, samt valberedning. Stämman fastställer även resultat- och balansräkning, disposition av årets resultat, samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och vd.

Styrelse

Styrelsen består av elva ledamöter och tre suppleanter. Ordföranden utses av styrelsen vid konstituerande styrelsemöte, då fastställer man även styrelsens arbetsordning och styrelsens vd-instruktion, som innehåller riktlinjer för arbetsfördelning mellan styrelse och vd. Styrelsen skall under verksamhetsåret genomföra minst fem styrelsemöten. Ett arbetsutskott utses årligen med syfte att bereda frågor mellan och inför styrelsemötena, samt fungera som ett löpande stöd till vd. Arbetsutskottet är inget beslutande organ. Läs mer om styrelsens arbete här.

Det här är SAMI:s styrelse, som valdes vid föreningsstämman den 8 maj 2023:

Jan Granvik
Ordförande

Karin Inde
1:a vice ordförande

Erland Malmgren
2:e vice ordförande

Peter Eriksson
Ledamot

Katarina Henryson
Ledamot

Maria Blom-Cocke
Ledamot

Annika Törnqvist
Ledamot

Katarina Leoson
Ledamot

Simon Norrthon
Ledamot

Patric Skog
Ledamot

Ola Edeblom
Ledamot

Anneli Axelsson
Suppleant

Aurelia Kisseih
Suppleant

Patrik Reman
Suppleant

Revision

Både SAMI:s och Nalens verksamheter och räkenskaper revideras årligen av auktoriserad revisor och två förtroendevalda revisorer. Den auktoriserade revisorn och vd har löpande dialog under året. Samtliga revisorer har så kallat revisionsmöte efter revision inför årsbokslut med SAMI:s styrelseordförande, 1:e och 2:e vice ordförande, vd och ekonomichef, samt dotterbolagens ordföranden och vd:ar.

SAMI:s förtroendevalda revisorer:

  • Håkan Svedell
  • Carl-Johan Stjernström

Valberedning

Föreningsstämman utser valberedning och fastställer dess arbetsordning. Nomineringar till styrelse och förtroendevalda revisorer inför föreningsstämman skickas till valberedningen senast den 15 februari varje år. Förslag till valberedningen skickas till valberedningen@sami.se

Det här är valberedningen:

  • Gunnel Persson
  • Michael Axelsson
  • Jonas Nyberg
  • Mattias Qvarsell