Meny

SAMI bildades 1963 av Svenska Musikerförbundet och Fackförbundet Scen & Film. Under mitten av 80-talet bildades Sveriges Yrkesmusikerförbund och blev det tredje förbundet bakom SAMI. Än i dag finns ett mycket nära samarbete mellan SAMI och förbunden. SAMI äger även Nalen.

Föreningsstämma

Högsta beslutande organ i SAMI är föreningsstämman. Den utser styrelse, auktoriserad och förtroendevalda revisorer, samt valberedning. Stämman fastställer även resultat- och balansräkning, disposition av årets resultat, samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och vd. Medlemmars rösträtt anges i stadgarna.

Styrelse

Styrelsen består av elva ledamöter och tre suppleanter. Ordföranden utses av styrelsen vid konstituerande styrelsemöte. Styrelsen skall under verksamhetsåret genomföra minst fem styrelsemöten. Ett arbetsutskott utses årligen med syfte att bereda frågor mellan och inför styrelsemötena, samt fungera som ett löpande stöd till vd. Arbetsutskottet är inget beslutande organ.

Det här är SAMI:s styrelse

Valberedning

Föreningsstämman utser valberedning och fastställer dess arbetsordning. Nomineringar till styrelse och förtroendevalda revisorer inför föreningsstämman skickas till valberedningen senast den 15 februari. Förslag till valberedningen skickas till valberedningen@sami.se.

Det här är SAMI:s valberedning

Revision

SAMI:s och Nalens verksamheter och räkenskaper revideras årligen av auktoriserad revisor och två förtroendevalda revisorer.

Årsredovisning

Ladda ner den senaste årsredovisningen här eller beställ ett tryckt exemplar på info@sami.se.

Tidigare årsredovisningar